O Centrum

Kierownik Projektu:
dr hab. Krzysztof Koźmiński

Doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Zakładu Ekonomicznej Analizy Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Radca prawny, partner w warszawskiej kancelarii prawnej, ekspert organizacji pozarządowych, pełnił też obowiązki członka rad nadzorczych spółek oraz sporządzał liczne opinie prawne i projekty aktów normatywnych na zlecenie polskich i zagranicznych organów władzy publicznej.

Autor około stu publikacji naukowych, w tym kilku książek naukowych na temat odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, instytucji bankowych kredytów indeksowanych i denominowanych do kursu walut obcych oraz teorii i praktyki legislacji. Prelegent na licznych zagranicznych międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Chinach, Indiach, Republice Południowej Afryki, Anglii, Portugalii, Chorwacji i na Ukrainie).

Zastępca Kierownika Projektu:
dr hab. Krzysztof Szczucki

Dr hab. Krzysztof Szczucki jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kierownikiem Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych. Jako doświadczony urzędnik państwowy z wieloletnią praktyką w sferze legislacji i stanowienia prawa (pracował m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Prezydenta oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Znawca prawa karnego, autor publikacji naukowych o tej tematyce w tym: „Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego” oraz „W poszukiwania legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności prawa karnego”.

Koordynator Ekspertyz i Analiz:
dr Michał Jabłoński

Dr Michał Jabłoński jest wykładowcą akademickim w Zakładzie Ekonomicznej Analizy Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie publicznym, w procedurach stanowienia i stosowania prawa. Ponadto jest adwokatem z ponad dwunastoletnim doświadczeniem w zakresie obsługi przedsiębiorców reprezentującym klientów m.in. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor lub współautor publikacji naukowych o tematyce prawno-gospodarczej, procedur stanowienia prawa, prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Członek komisji ds. etyki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Eksperci projektu

dr Dawid Ziółkowski

Adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, w tym m.in. współautor komentarza do ustaw samorządowych oraz podręcznika akademickiego do prawa administracyjnego. Publikował m.in. w wydawnictwie Oxford University Press, a
ponadto w takich czasopismach jak Państwo i Prawo, Samorząd Terytorialny, Monitor Prawniczy, Studia Iuridica. Brał czynny udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych. W ostatnich latach zawodowo związany z Sądem Najwyższym. 

dr hab. Patrycja Grzebyk

Patrycja Grzebyk, prof. ucz., dr hab. iur., specjalistka z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego, międzynarodowego prawa karnego, prawa użycia siły. Autorka ponad 100 publikacji w tym monografii Human and Non-Human Targets in Armed Conflicts, Cambridge University Press 2022 oraz Criminal Responsibility for the Crime of Aggression, Routledge 2013. Dyrektorka Network on Humanitarian Action na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini zarządu European Society of International Law oraz polska delegatka w komitecie ds. użycia siły International Law Association. Redaktorka naczelna ESIL Reflections oraz Journal of International Humanitarian Action. Przewodnicząca rady naukowej Instytutu Pileckiego. Laureatka nagrody im. Manfreda Lachsa za najlepszy debiut książkowy w zakresie prawa międzynarodowego. Stypendystka m.in. MNiSW, Fundacji Nauki Polskiej, Cambridge University Press. Prelegentka licznych konferencji w Polsce i za granicą.

Barbara Surdykowska

Doradca prawny w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, współpracownik Instytutu Spraw Publicznych oraz ekspertka Case, Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych. Zajmuje się między innymi problematyką zabezpieczenia socjalnego pracowników, rokowań zbiorowych i ponadnarodowego wymiaru stosunków przemysłowych. Reprezentantka polskich związków zawodowych w negocjacjach europejskich partnerów społecznych dotyczących cyfryzacji środowiska pracy. Ekspertka Rady Dialogu Społecznego. Autorka licznych publikacji z zakresu zbiorowego wymiaru stosunków pracy, uczestniczka konferencji międzynarodowych (ostatnio: Marco Biagi Annual Conference, Modena, 2022; ADAPT Conference, Bergamo 2021).

dr Robert Boroch

Doktor nauk społecznych oraz doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Ekspert w obszarze bezpieczeństwa kulturowego, antropologii wojskowej oraz antropologii społeczno-kulturowej.

dr Wojciech Rafałowski

Pracownik Katedry Socjologii Polityki na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Główny specjalista w Zespole Badań Międzynarodowych Instytutu Badań Edukacyjnych. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w latach 2019-2020. Autor monografii dotyczącej badań systemów partyjnych oraz licznych artykułów dotyczących wpływu systemu wyborczego na system partyjny oraz prowadzenia kampanii wyborczej. Zajmował się także sposobami funkcjonowania współczesnego państwa oraz problematyką dóbr publicznych. Specjalizuje się w ilościowych metodach analizy danych. Występował na licznych konferencjach, w tym organizowanych przez American Political Science Association, Midwest Political Science Association, European Consortium for Political Research, The Association For The Study Of Nationalities czy Politechnikę Kijowską.

dr hab. Marcin Dziurda

Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Zorganizował, a następnie w latach 2006-2012 był pierwszym Prezesem reaktywowanej Prokuratorii Generalnej. Laureat nagrody Bona Lex za najlepszy akt prawny w 2006 r. Był członkiem zespołu problemowego do spraw postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jako pełnomocnik uczestniczył w setkach postępowań sądowych oraz licznych postępowaniach arbitrażowych. W roku 2015 został laureatem nagrody Dziennika Gazety Prawnej „Złoty Paragraf” dla najlepszego radcy prawnego. Arbiter rekomendowany wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Laureat nagrody specjalnej w konkursie „Przeglądu Sądowego” oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer na książkę najbardziej przydatną dla praktyki prawniczej w 2019 r. Autor licznych publikacji naukowych. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym, postępowaniu arbitrażowym oraz prawie cywilnym materialnym. Jednym z jego głównych przedmiotów zainteresowań są relacje między prawem publicznym a prywatnym.

dr Andrzej Pałys

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawnych Problemów Administracji, Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. Doradca podatkowy, doświadczony project manager w obszarze technologii podatkowych (TaxTech) prawnych (FinTech) i regulacyjnych (RegTech). Posiada 12 letnie doświadczenie w firmach z tak zwanej Wielkiej Czwórki. Zawodowo zajmuje się obszarem digitalizacji rozwiązań prawnych w administracji (JPK, KSeF) oraz rozwiązaniami responsywnymi (Program Współdziania).
Jest autorem licznych publikacji polskich i międzynarodowych w zakresie prawa i technologii.

dr Anna Zagórska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Absolwentka międzywydziałowych Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej, łączących filologię angielską, włoską i francuską. Ukończyła Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego utworzoną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa Università degli Studi di Catania. Obecnie zatrudniona w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi liczne zajęcia tłumaczeniowe i terminologiczne poświęcone włoskiemu językowi prawa. Autorka artykułów naukowych oraz rozprawy doktorskiej z zakresu leksykografii specjalistycznej, napisanej w oparciu o polsko-angielsko-włoski korpus tekstów prawnych.

dr hab. Jan Rudnicki

Doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Europejskiej Tradycji Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert instytucji publicznych (Polska Komisja Akredytacyjna, MEiN) i organizacji pozarządowych. Autor publikacji naukowych z zakresu tradycji prawnych, prawa prywatnego i porównawczego, w tym monografii habilitacyjnej o dekodyfikacji prawa cywilnego. Przez kilka lat współpracował z czołową warszawską kancelarią prawną w zakresie obsługi procesu inwestycyjnego, prawa nieruchomości i innych obszarów prawa publicznego; obecnie of counsel w kancelarii prawnej. Prelegent konferencji naukowych i wykładowca gościnny na uniwersytetach w Chinach, Portugalii, RPA i w Czechach.

dr Miłosz Kłosowiak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Biura Prawnego Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant aplikacji legislacyjnej (2022/2023) oraz były pracownik Departamentu Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów. Autor ponad 20 publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego, prawa finansowego, kontroli podatkowej oraz funkcjonowania administracji skarbowej. Laureat II miejsca w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych (2022 r.).

dr hab. Joanna Golińska-Pilarek

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Zakładu Logiki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w logice i jej zastosowaniach w różnych dziedzinach wiedzy, w szczególności w filozofii, lingwistyce, kognitywistyce i sztucznej inteligencji. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji w recenzowanych wydawnictwach międzynarodowych. Kierownik lub wykonawca wielu projektów krajowych i międzynarodowych (NCN, MNiSW, w tym grant MAESTRO, COST, INTAS). Ma również duże doświadczenie w organizacji i zarządzaniu nauką. W ostatnich 10 latach pełniła wiele funkcji eksperckich w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w różnego rodzaju zespołach i komisjach: zastępca dyrektora Instytutu Filozofii UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą (2014-2020), członek Komisji Senackiej UW ds. badań naukowych (2012-2016), ekspert komisji i zespołów ministerialnych do spraw ewaluacji (2019-2022), członek Rady Narodowego Centrum Nauki i Komisji NCN ds. Regulaminów i Procedur (2018-2024).

dr Małgorzata Ołdak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, absolwentka Studiów Podyplomowych Akademia Ewaluacji Programów Rozwoju Społeczno- Gospodarczego realizowanych przez Centrum Europejskich Studiów
Regionalnych i Lokalnych. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2017- 2019 Z-ca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej ds. dydaktycznych; wcześniej m.in. Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Społeczną oraz Zarządzanie Polityką Społeczną. Koordynatorka, współrealizatorka lub ekspertka w licznych projektach związanych z szeroko rozumianą polityką społeczną (m.in. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”, „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”, „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”, „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”, „Kompleksowe formy reintegracji społeczno- zawodowej w środowisku lokalnym”, „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej  i instytucji rynku pracy – pilotaż”, „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”). Autorka wielu publikacji z zakresu polityki społecznej.

dr Grzegorz Keler

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada także w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz współpracuje jako ekspert z Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie finansowym, w tym podatkowym, a także w prawie karnym skarbowym. Jest autorem licznych publikacji naukowych o tematyce prawnej i podatkowej, a także współautorem komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawa holdingowego oraz przepisów o prostej spółce akcyjnej. Zawodowo doradza podmiotom gospodarczym, w szczególności przy transakcjach fuzji i przejęć. Jest również pełnomocnikiem w postępowaniach podatkowych oraz obrońcą w sprawach o przestępstwa skarbowe i gospodarcze.

Prof. ucz. dr hab. Adam Szafrański

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego, przewodniczący Rady Uniwersyteckiej Fundacji „Szkoła Prawa Niemieckiego w Warszawie”. Wieloletni pracownik Biura Analiz Sejmowych w Kancelarii Sejmu oraz członek Rady Legislacyjnej XIII kadencji. Autor publikacji z zakresu prawa publicznego gospodarczego, w tym przede wszystkim prawa energetycznego.

dr hab. inż. Przemysław Biecek

Profesor uczelni na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w godnej zaufania sztucznej inteligencji (XAI: explainable artificial intelligence), etyce sztucznej inteligencji i zagadnieniu współdziałania człowieka z modelami sztucznej inteligencji. Autor ponad 100 publikacji naukowych w czasopismach z obszaru teorii oraz zastosowań ucznia maszynowego w szczególności w biologii i medycynie. Kierownik lub wykonawca w projektach badawczych finansowanych w konkursach NCN, FNP, NCBiR lub H2020. Członek zespołu Responsible AI w Global Partnership on Artificial Intelligence https://gpai.ai/.

Prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek

Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, radca prawny, specjalista w zakresie prawa karnego gospodarczego, teorii prawa oraz prawa związanego z technologią blockchain, Kierownik Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain. W latach 2016-2020 pełnił funkcję Prodziekana ds. studenckich WPiA UW.  Wieloletni pracownik centralnych organów wymiaru sprawiedliwości. W 2005 został pracownikiem Sądu Najwyższego, a następnie – w 2009 roku członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Obecnie piastuje funkcję członka Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych.

Prof. ucz. dr hab. Jacek Wierciński

Nauczyciel akademicki na WPiA UW, członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych i ekspert Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; radca prawny wpisany na listę Lawyers in Europe on Parental Child Abduction i Reunite International; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, naukowo i zawodowo specjalizuje się w zagadnieniach międzynarodowego prawa rodzinnego; autor licznych publikacji, wystąpień i opinii sporządzanych dla sądów zagranicznych poświęconych tej tematyce.

dr hab. Piotr Grzebyk

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; były asystent sędziego Sądu Najwyższego; Kierownik Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin UW; absolwent British Law Centre University of Cambridge (2006); uczestnik programu FNP Mentoring (mentor – prof. Teun Jaspers, University of Amsterdam); research fellow w Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen Union w Trewirze (2018); profesor wizytujący w Lublanie, Zagrzebiu, Sofii, Szanghaju, Chengdu i Pekinie.

dr Andrzej Bielecki

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W działalności naukowej zajmuje się przede wszystkim problematyką reasekuracji ubezpieczeń majątkowych, prawem ubezpieczeniowym, prawem zobowiązań – w szczególności problematyką umów cywilnych w działalności administracji, prawem samorządu terytorialnego i prawem administracyjnym. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

dr hab. Maciej Ślifirczyk

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz wieloletni wykładowca akademicki. Z bardzo dobrymi wynikami ukończył aplikację sądową oraz aplikację radcowską. Od 2003 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Przez wiele lat zajmował się świadczeniem pomocy prawnej, w tym prowadzeniem spraw spornych, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Ma ponadto doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego oraz koordynacji prawnej dużych projektów, w tym także w obszarach związanych z własnością intelektualną oraz kulturą i sztuką. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej jednej z największych firm energetycznych w Polsce. Wielokrotnie doradzał również w procesie legislacyjnym, m.in. jako ekspert Biura Analiz Sejmowych. Był także członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów oraz jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń grupujących naukowców i praktyków zajmujących się prawem podatkowym. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek o tematyce podatkowej oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa podatkowego i cywilnego opublikowanych w specjalistycznych periodykach.

dr hab. Jan Podkowik

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Center for American Law (2009). Wykładowca Akademii Obrony Narodowej, UJ i UW. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz członkiem International Society of Public Law (ICON Society). Pełni funkcję członka komisji rewizyjnej Instytutu Prawa Konstytucyjnego. Zawodowo związany z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (2009-2010), Biurem Trybunału Konstytucyjnego (2010- 2017), a od 2019 r. – z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, zajmując stanowisko radcy Prokuratorii oraz naczelnika Samodzielnego Wydziału Legislacji i Spraw Publicznych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. W pracy naukowej zajmuje się problematyką źródeł prawa, sądownictwa konstytucyjnego, ochrony wolności i praw jednostki w dobie cyfrowej, a także konstytucyjnych podstaw prawa cywilnego i konstytucyjnych podstaw bezpieczeństwa państwa.

Prof. ucz. dr hab. Paweł Wojciechowski

Adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności oraz Pracowni Prawa Żywnościowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Podyplomowego Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego, Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Sędzia Sądu Najwyższego. Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących zagadnień związanych z prawem żywnościowym i prawem rolnym, które obejmują m.in.: monografie pt. „Model odpowiedzialności administracyjnej w prawie żywnościowym” oraz „Wspólnotowy model urzędowej kontroli żywności”; współautorstwo podręcznika do Prawa Rolnego (w tym rozdziałów dotyczących problematyki administracji rolnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz prawa żywnościowego); współautorstwo komentarza do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz do ustawy o gospodarce nieruchomościami;  artykuły dotyczące m.in. urzędowej kontroli, znakowania żywności, suplementów diety, żywności ekologicznej, oznaczeń geograficznych i regionalnych żywności, wzbogacania żywności, oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, w tym artykuły publikowane w czasopismach zagranicznych. Uczestnik wielu konferencji naukowych (w tym międzynarodowych) i referent zagadnień z zakresu prawa rolnego i żywnościowego.

Prof. dr hab. Piotr Bogusław Mucha

wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. W pracy naukowej zajmuje się równaniami różniczkowymi cząstkowymi, równaniami mechaniki płynów, modelami zachowań kolektywnych. Nawiązał współpracę naukową z ośrodkami w Niemczech (Uniwersytety w Hanowerze i w Paderborn), był stypendystą Fundacji im. Aleksandra Humboldta, we Francji (Uniwersytety Paryż VI i XII), Czechach (Uniwersytet Karola w Pradze) a także w USA. Uczestniczył w sześciu projektach finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym jako ich kierownik.

dr hab. Paweł Strawiński

Wykładowca Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, specjalista w zakresie ekonometrii, propensity score matching, efektów interwencji, rynków pracy i edukacji.

dr Oktawian Kuc, LL.M. (Harv.)

doktor nauk prawnych i adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW; absolwent tego wydziału oraz Harvard Law School; adwokat oraz attorney and counselor-at-law w Stanie Nowy Jork; praktykę prawną prowadzi w zakresie mergers and aquisitions oraz szeroko rozumianego prawa regulacyjnego środowiska gospodarczego; w latach 2018-2021 funkcjonariusz międzynarodowy w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie (Szwajcaria); naukowo specjalizuje się w prawie międzynarodowym i prawie publicznym; autor monografii The International Court of Justice and Municipal Courts. An Inter-Judicial Dialogue (Routledge 2022); kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Naukowi; stypendysta DAAD oraz American Society of International Law